| Back |

Terms and condition

Please note that registration via the website is a mandatory registration. The registration is a written agreement that the applicant personally consent to pay the issued fee at the appointed date.

Please note!
If you sign up for one of our workshops, you agree to become a license holder of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts following completion and approval of the training. Licenses are required for the concepts SOMA MOVE® and SOMA MIND®.

Being a license holder is the general requirement for presenting any of our concepts and to make use of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® trademark, choreography and music.

By applying for and participating in any of our workshops, you agree to these terms and conditions.

To be a license holder of SOMA MOVE® and/or SOMA MIND®, the participant must be approved at the end of the workshop. Only the educator has the right to approve the participant.

We reserve the right to cancel the workshop up until the day before the scheduled date of the workshop. If the workshop is canceled, the workshop fee will be refunded 100%.

Force Majeure
No financial compensation is given for unpredictable events that affect the course of education. The educators will, to the extent extent necessary, complete and fulfill the required specificatiuonbs for the education to achieve the intended purpose.

The participant is responsible for determining whether she or he has the physical skills necessary to participate in the workshop.

Tutors, resellers, nor anyone affiliated with the workshop are liable for any damage or injury that the participant incurs during and/or after the workshop by using the instructions or understandings of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts.

After the workshop it is the individual participant's responsibility to ensure the quality of the use of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts to their customers.

Neither the tutors nor any part of the resellers possess this responsibility. It is also the participant who is responsible for any bodily or property damage and/or injury that may occur due to the use of any of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts.


The cost for each workshop is stated in the applicant form.

Cost of licenses.
Licenses are based on a monthly rate that is compiled for the entire period and billed to the license holder or his/her employer. Note: Each license is individual to each license holder and not to a specific training center, club or other facility.

- The cost for a SOMA MOVE® license is 345 SEK per month, ex VAT. A license period is 4 months.

- The cost for a SOMA MIND® license is 99 SEK per month, ex VAT. A license period is 4 months.

(Note: Swedish exchange rate will apply.)

One license period is 4 months. This is also one release period. Termination of the license must be made 30 days prior to the new release. The license can be paused in cases of pregnancy, planned surgery or sudden illness. If a license is terminated and restarted within one license period, i.e. 4 months, a fee of SEK 1 000 ex VAT will be charged.

Releases
The two concepts, SOMA MOVE® and SOMA MIND®, are based on so called, “releases.” This means that new choreography and music are released periodically. All this material is available online on our website to license paying instructors.

- Releases for SOMA MOVE® and SOMA MIND® are presented every 4 months. (March–July | July–Nov | Dec–March)

The following information is registered by us:

- Given by you: Name, Phone Number, Email Address, Country, Billing Address, Billing Details, and Facility.

- The last 10 logins with date and time.

- If the license is active or not, and the reason for this.

- Information about license and license agreements.

The trademarks SOMA MOVE and MIND® may only be used in the following respects:

- On open and closed classes with physically present licensed instructor.

- At event or other general forums with physically present licensed instructor.

- In one on one sessions with physically present licensed instructor.

- In the form presented by the authors and by a physically present licensed instructor.

- It is allowed to film SOMA MOVE and MIND and presented as short "promotional movies", max 3 min long and present on Facebook, Instagram, YouTube and Vimeo or similar services.

SOMA MOVE and MIND® may NOT be used in the following respects:

- Instructed by someone who is not approved and licensed.

- Altered or in some way changed from the choreography given by the authors.

- SOMA MOVE or MIND may not be streamed live through social media such as Instagram or Facebook.

- SOMA MOVE or MIND may not be filmed for longer or in fullclass format and distributed via video services such as YouTube, Vimeo or similar services.

The brand SOMA MOVE® and MIND®

The copyright owners own the full rights to the SOMA MOVE® and SOMA MIND® trademarks, as well as under applicable materials.

Trademarks are only allowed for use by authorized and licensed instructors.

The license is personal and can only be administered by the instructor. This means that termination and commissioning of a dormant license can only be done by an instructor and not a facility.

Trademarks are protected under Swedish copyright law. Abuse may ber reoprted.

Licensed instructor owns the right to utilize the above-mentioned materials and trademarks for the duration of which it is affiliated with the product and if the payment of the fee is registered by the supplier.

Abuse of this by sharing to third parties will be charged.

Licensed instructor owns the right to represent the product at any training facility as long as no other information about discrepancies about this is disclosed to the customer.

Training facility or other third party is entitled to market the product as long as there is an approved and licensed instructor connected to the business.

If the instructor leaves the facility, the plant also loses the aforementioned rights.

Anmälningsvillkor

Observera att anmälan via hemsidan är en bindande anmälan. Anmälan ses som ett skriftligt och personligt medgivande till att undertecknad kommer betala utfärdad utbildningsavgift till utsatt datum.

Vänligen observera!
Du som anmäler dig till en någon av våra utbildningar förbinder dig att ansluta dig till konceptets licens, direkt efter utförd och godkänd utbildning. Licens krävs för SOMA MOVE® och SOMA MIND®.

Att vara ansluten är det generella kravet för att få hålla klasser och för att få nyttja varumärke, koreografi och musik. Den som inte blir godkänd äger där med inte rätten att lösa licens.

Genom att läsa detta och sedan ansöka till någon av våra utbildningar ger du oss ditt medgivande till detta.

För att ges möjlighet till en licens måste deltagaren bli godkänd under utbildningen av ansvarig utbildare. Endast den ansvarige utbildaren äger rätten att godkänna eller icke godkänna deltagaren.

Utbildaren äger rätten att ställa in utbildningar så sent som dagen innan utsatt datum. Om utbildningen ställs in återbetalas 100% av utbildningsavgiften till den anmälde.

Force Majeure
Inga ekonomiska kompensationen lämnas för oförutsägbara händelser som påverkar utbildningens förlopp och som utbildarna inte råder över. Utbildarna kommer i den mån och utsträckning som krävs fullfölja och tillgodose det som krävs för att utbildningen ska nå sitt avsedda syfte.

Kursdeltagaren är sig själv skyldig att avgöra huruvida denne kan, på grund av fysiska förutsättningar, delta i utbildningen.

Utbildarna eller något led av försäljarna av utbildningen är inte ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagarens eget handhavande.

Efter kursen är det den enskilda deltagarens skyldighet att säkerställa kvalitén på träningen mot sina kunder. Utbildarna eller något led av försäljarna äger inte den skyldigheten. Därmed är det också deltagarens som står ansvarig för eventuella kropps-, eller materialskador som kan uppstå på grund av dennes handhavande.


Utbildningskostnaden anges i anmälningsformuläret för valet av utbildning.

Kostnad för licenser.
Licenser är baserad på en månadskostnad som sammanställs för hela bindningstiden och faktureras licenstagaren eller dennes arbetsgivare. Observera: Varje licens är individuell och INTE knuten per anläggning.

- Kostnaden för SOMA MOVE® licens är 345 kr per månad ex moms. Bindningstiden är 4 månader.
- Kostnaden för SOMA MIND® licens är 99 kr per månad ex moms. Bindningstiden är 4 månader. (Kan enbart lösas av SOMA MOVE® instruktörer).

Bindningstiden är 4 mån, dvs per release. Uppsägning av licens måste ske 30 dagar innan ny release.
Licensen kan sättas i "paus" enbart i fall av graviditet, planerad operation eller plötslig sjukdom.
Om en licens sägs upp och startas igen inom loppet av en licensperiod, dvs fyra månader, utgår en kostnad om 1 000 kr ex moms.

Releaser
De två koncepten SOMA MOVE® och SOMA MIND® är baserade på så kallade releaser. Det innebär att ny koreografi och musik släpps med jämna mellanrum. Allt detta material når licensbetalande instruktörer online, via vår hemsida.

- Releaser för SOMA MOVE® och SOMA MIND® presenteras var fjärde månad. (Mars-Juli | Juli-Nov | Nov-Mars)

Följande information registreras av oss:

- Angivet av dig: namn, telefonnummer, mailadress, land, faktureringsadress, faktureringsuppgifter samt anläggning.

- De tio senaste inloggningarna med datum och klockslag.

- Om licensen är aktiv eller inte och då anledning till detta.

- Information om överenskommelser beträffande licens och händelse rörande licensen.

Varumärkena SOMA MOVE och MIND® får endast användas i följande avseenden:

- På öppna och slutna klasser med fysiskt närvarande licensierad instruktör.

- På event eller andra allmänna forum med fysiskt närvarande licensierad instruktör.

- I "one on one" sessioner med fysiskt närvarande licensierad instruktör.

- I den form som presenteras av upphovsmakarna och då av fysiskt närvarande licensierad instruktör.

- Det är tillåtet att filma SOMA MOVE och MIND och presenteras som korta "reklam filmer" om max 3 min och presentera på Facebook, Instagram, YouTube och Vimeo eller liknande tjänster.

SOMA MOVE och MIND® får INTE användas i följande avseenden:

- Instrueras av någon som inte är godkänd och licensierad.

- Förvanskas eller i något sätt förändras från den koreografi som lämnats av upphovsmakarna.

- SOMA MOVE eller MIND får inte strömmas live via sociala medier så som Instagram eller Facebook.

- SOMA MOVE eller MIND får inte filmas i längre stycken eller i sin helhet och spridas via videotjänster så som YouTube, Vimeo eller liknande tjänster.

Varumärket SOMA MOVE ® och MIND®

Upphovsmakarna äger de fullständiga rättigheterna till varumärket SOMA MOVE® och SOMA MIND® samt där under gällande material som kund tar del av.

Varumärkena är endast tillåtna att användas av godkända och licensierade instruktörer.

Licensen är personlig och kan enbart administreras av instruktören. Vilket innebär att uppsägning och igångsättning av vilande licens enbart kan ske av instruktör och inte anläggning.

Varumärkena är skyddade enligt svensk lag om upphovsrätt. Missbruk kan leda till en anmälan.

Instruktör som står under licens äger rätten att utnyttja ovan nämnda material och varumärke under den tid som denne är ansluten till produkten och då fullgjord betalning av avgiften är registrerad av leverantören.

Missbruk av detta genom delning till tredje part kommer att beivras. Licensierad instruktör äger rätten att företräda produkten på valfri träningsanläggning så länge ingen annan information om avvikelser kring detta delges kund.

Träningsanläggning eller annan tredje part äger rätten att marknadsföra produkten så länge där finns en godkänd och licensierad instruktör ansluten till verksamheten.

Lämnar instruktören anläggningen förlorar anläggningen också tidigare nämnda rättigheter.


| Back |