| Back |

Terms and condition

Please note that registration via the website is a mandatory registration. The registration is a written agreement that the applicant personally consent to pay the issued fee at the appointed date.

Please note!
If you sign up for one of our workshops, you agree to become a license holder of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts following completion and approval of the training. Licenses are required for the concepts SOMA MOVE® and SOMA MIND®.

Being a license holder is the general requirement for presenting any of our concepts and to make use of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® trademark, choreography and music.

By applying for and participating in any of our workshops, you agree to these terms and conditions.

To be a license holder of SOMA MOVE® and/or SOMA MIND®, the participant must be approved at the end of the workshop. Only the educator has the right to approve the participant.

We reserve the right to cancel the workshop up until the day before the scheduled date of the workshop. If the workshop is canceled, the workshop fee will be refunded 100%.

Force Majeure
No financial compensation is given for unpredictable events that affect the course of education. The educators will, to the extent extent necessary, complete and fulfill the required specificatiuonbs for the education to achieve the intended purpose.

The participant is responsible for determining whether she or he has the physical skills necessary to participate in the workshop.

Tutors, resellers, nor anyone affiliated with the workshop are liable for any damage or injury that the participant incurs during and/or after the workshop by using the instructions or understandings of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts.

After the workshop it is the individual participant's responsibility to ensure the quality of the use of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts to their customers.

Neither the tutors nor any part of the resellers possess this responsibility. It is also the participant who is responsible for any bodily or property damage and/or injury that may occur due to the use of any of the SOMA MOVE® and/or SOMA MIND® concepts.


The cost for each workshop is stated in the applicant form.

Cost of licenses.
Licenses are based on a monthly rate that is compiled for the entire period and billed to the license holder or his/her employer. Note: Each license is individual to each license holder and not to a specific training center, club or other facility.

- The cost for a SOMA MOVE® license is 345 SEK per month, ex VAT. A license period is 4 months.

- The cost for a SOMA MIND® license is 99 SEK per month, ex VAT. A license period is 4 months.

(Note: Swedish exchange rate will apply.)

One license period is 4 months. This is also one release period. Termination of the license must be made 30 days prior to the new release. The license can be paused in cases of pregnancy, planned surgery or sudden illness. If a license is terminated and restarted within one license period, i.e. 4 months, a fee of SEK 1 000 ex VAT will be charged.

Releases
The two concepts, SOMA MOVE® and SOMA MIND®, are based on so called, “releases.” This means that new choreography and music are released periodically. All this material is available online on our website to license paying instructors.

- Releases for SOMA MOVE® and SOMA MIND® are presented every 4 months. (March–July | July–Nov | Dec–March)

The following information is registered by us:

- Given by you: Name, Phone Number, Email Address, Country, Billing Address, Billing Details, and Facility.

- The last 10 logins with date and time.

- If the license is active or not, and the reason for this.

- Information about license and license agreements.

Anmälningsvillkor

Observera att anmälan via hemsidan är en bindande anmälan. Anmälan ses som ett skriftligt och personligt medgivande till att undertecknad kommer betala utfärdad utbildningsavgift till utsatt datum.

Vänligen observera!
Du som anmäler dig till en någon av våra utbildningar förbinder dig att ansluta dig till konceptets licens, direkt efter utförd och godkänd utbildning. Licens krävs för SOMA MOVE® och SOMA MIND®.

Att vara ansluten är det generella kravet för att få hålla klasser och för att få nyttja varumärke, koreografi och musik. Den som inte blir godkänd äger där med inte rätten att lösa licens.

Genom att läsa detta och sedan ansöka till någon av våra utbildningar ger du oss ditt medgivande till detta.

För att ges möjlighet till en licens måste deltagaren bli godkänd under utbildningen av ansvarig utbildare. Endast den ansvarige utbildaren äger rätten att godkänna eller icke godkänna deltagaren.

Utbildaren äger rätten att ställa in utbildningar så sent som dagen innan utsatt datum. Om utbildningen ställs in återbetalas 100% av utbildningsavgiften till den anmälde.

Force Majeure
Inga ekonomiska kompensationen lämnas för oförutsägbara händelser som påverkar utbildningens förlopp och som utbildarna inte råder över. Utbildarna kommer i den mån och utsträckning som krävs fullfölja och tillgodose det som krävs för att utbildningen ska nå sitt avsedda syfte.

Kursdeltagaren är sig själv skyldig att avgöra huruvida denne kan, på grund av fysiska förutsättningar, delta i utbildningen.

Utbildarna eller något led av försäljarna av utbildningen är inte ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagarens eget handhavande.

Efter kursen är det den enskilda deltagarens skyldighet att säkerställa kvalitén på träningen mot sina kunder. Utbildarna eller något led av försäljarna äger inte den skyldigheten. Därmed är det också deltagarens som står ansvarig för eventuella kropps-, eller materialskador som kan uppstå på grund av dennes handhavande.


Utbildningskostnaden anges i anmälningsformuläret för valet av utbildning.

Kostnad för licenser.
Licenser är baserad på en månadskostnad som sammanställs för hela bindningstiden och faktureras licenstagaren eller dennes arbetsgivare. Observera: Varje licens är individuell och INTE knuten per anläggning.

- Kostnaden för SOMA MOVE® licens är 345 kr per månad ex moms. Bindningstiden är 4 månader.
- Kostnaden för SOMA MIND® licens är 99 kr per månad ex moms. Bindningstiden är 4 månader. (Kan enbart lösas av SOMA MOVE® instruktörer).

Bindningstiden är 4 mån, dvs per release. Uppsägning av licens måste ske 30 dagar innan ny release.
Licensen kan sättas i "paus" enbart i fall av graviditet, planerad operation eller plötslig sjukdom.
Om en licens sägs upp och startas igen inom loppet av en licensperiod, dvs fyra månader, utgår en kostnad om 1 000 kr ex moms.

Releaser
De två koncepten SOMA MOVE® och SOMA MIND® är baserade på så kallade releaser. Det innebär att ny koreografi och musik släpps med jämna mellanrum. Allt detta material når licensbetalande instruktörer online, via vår hemsida.

- Releaser för SOMA MOVE® och SOMA MIND® presenteras var fjärde månad. (Mars-Juli | Juli-Nov | Nov-Mars)

Följande information registreras av oss:

- Angivet av dig: namn, telefonnummer, mailadress, land, faktureringsadress, faktureringsuppgifter samt anläggning.

- De tio senaste inloggningarna med datum och klockslag.

- Om licensen är aktiv eller inte och då anledning till detta.

- Information om överenskommelser beträffande licens och händelse rörande licensen.


| Back |